MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Rybárske revíry

Revír

Názov revíru

Číslo revíru         

Druh

Popis revíru

lipňový

Poprad č.5

4-1980-6-1

lovný

Úsek od ústia potoka Biela č.1. v Bušovciach, po ústie Čierneho potoka v Spišskej Belej - Strážky

lipňový

VN Beliansky č.1

4-3190-5-2

chovný

 

pstruhový

VN Beliansky č.2

4-3200-4-2

chovný

 

pstruhový

VN Beliansky č.3

4-3210-4-1

lovný

 

pstruhový

Biela č.1

4-0090-4-1

lovný

Úsek od ústia v Bušovciach po hranice TANAP-u

pstruhový

Beliansky potok

4-0070-4-1

lovný

Úsek od ústia po hranice TANAP-u s prítokmi

pstruhový

Potok Hučava

4-0740-4-1

chovný

Prítok Hučava od druhého cestného mosta pod Šarpancom po hranice TANAPu je po celý rok hájený

kaprový

VN Spišská Belá

4-3800-1-1

lovný

 

Pravidlá Beliansky kapor

Propozície k preteku Belianský Kapor

13.-16.8.2020

Stručný opis revíru:

Rybník sa nachádza pri meste Spišská Belá, rozloha je 4,5 ha, priemerná hĺbka vody 1,7m kde dno tvorí prevažne bahno.

 

Spoluorganizátor preteku: Mgr. Ľubomír Pavličko, tel.0919 172 967

Registrované budú tímy v zložení dvaja pretekári s platným povolením na rybolov (zaplatený členský príspevok).

 

Prihlásenie na preteky: Na telefónnom čísle 0919 172 967 (volať po 14:00). Prihlásením sa považuje uhradenie poplatku za tím osobne spoluorganizátorovi a vyplnená prihláška.

Štartovné je 150 ,- € na tím, ktorý je zložený z dvoch členov.

Prihlasovanie na pretek je možné od 10.3.2020.

Štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 31.04.2020

V prípade neúčasti na preteku je možné odhlásiť sa s možnosťou vrátenia peňazí do 31.5.2020 u usporiadateľa.

Pretek začína registráciou súťažných tímov vo štvrtok 13.8.2020 od 09:00 do 9:30. Losovanie začína od 9:40. Po losovaní bude prebiehať otvorenie preteku a presun na lovné miesta. Čas kŕmenia nieje obmedzený. Začiatok lovu je o 12:00 a ukončenie lovu je v nedeľu 16.8.2020 o 11:00 hod. Vyhodnotenie preteku bude prebiehať medzi 12:00 až 12:30 hod.

Loví sa spôsobom jeden pretekár na dve udice spôsobom na ťažko s jedným nádväzcom s jednoháčikom. Pretekár musí byť fyzicky prítomný na lovnom mieste. Ak pretekár musí opustiť lovné miesto, jeho udice musia byť vytiahnuté po dobu jeho absencie(v rámci rybníka je pohyb povolený a udice sa nevyťahujú).  Zakázaný je spôsob lovu na feeder a plávanú. Loví sa na boilies, pelety a kukuricu. Zakázané je loviť na živočíšne nástrahy, umelé napodobeniny hmyzu a ikier. Je zakázané používať čln alebo iné plavidlo na zavážanie, zakrmovanie alebo lov. Súťažný tím loví výhradne vo vopred vyhradenom sektore. Je prísne zakázané meniť svojvoľne lovné miesto alebo využívať susedný sektor na zakrmovanie alebo lovenie. Boduje sa Kapor od 45 cm. Losovanie bude prebiehať dva krát. V prvom losovaní si súťažný tím vylosuje poradie v akom si bude losovať číslo lovného miesta. Zakrmovanie je možné so spombou alebo kobrou. Ak sa súťažný tím nedostaví včas na zahájenie tak mu bude pridelené v prvom losovaní posledné číslo pre losovanie lovného miesta a následne v druhom losovaní mu bude pridelené posledné miesto ktoré ostane voľné. Je zakázané zakrmovanie alebo nahadzovanie z vody. Cudzia pomoc je zakázaná s možnosťou diskvalifikácie . Ak sa uskutoční zdolávanie rýb v inom sektore, prejazd cez zakŕmené miesto, či poškodenie lovného miesta, tak poškodený má nárok konkrétneho kapra stornovať, ak sa strany nedohodnú inak. Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie a videonahrávky z priebehu súťaže a zverejniť ich na webe, či tlačovinách a iných materiáloch slúžiacich k prezentovaniu súťaže. V prípade porušenia pravidiel, bude družstvo diskvalifikované bez kompenzácie náhrady!

Ak družstvo bude nadmerne konzumovať alkohol a týmto obťažovať iné družstvá, usporiadateľ si vyhradzuje právo ho diskvalifikovať!

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor neručí za výbavu, výstroj a majetok súťažiacich. Množstvo krmiva a kŕmenie je neobmedzené, kŕmnymi peletami, boilies, partiklom a krmivom. Súťažiaci sú povinný rozhodcom umožniť prehliadku nástrah a koncových nádväzcov. Tím môže byť vylúčený ak vyniesol rybu zo svojho sektoru alebo ju odovzdal inému súťažnému tímu.  Loví sa spôsobom chyť a pusť. Začiatok aj koniec lovu budú ohlásené zvukovým signálom. Organizátor si vyhradzuje právo na prerušenie alebo predčasné ukončenie preteku. V takomto prípade sa počíta aktuálne poradie. Po skončení si každý pretekár poupratuje svoje lovné miesto a odnesie odpad na vopred určené miesto organizátorom.

 

POVINNÁ VÝBAVA SÚŤAŽNÉHO TÍMU

Sak na prechovávanie rýb (minimálne 2 ks), podberák, uvolňovač háčikov, meter, dezinfekčné prostriedky na ošetrenie rýb, podložka na vylovené ryby.

 

BODOVANIE

1 kg sa rovná 1 bod/ príklad 3,58 kg sa rovná 3,58 bodu. Pri konečnom vyhodnotení sa bude počítať súčet hmotností všetkých ulovených rýb v čase pretekov, víťazom sa stáva tím s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov bude druhé kritérium najťažšia  ulovená ryba.

 

CENY

1.miesto – 300,- € + poháre + vecné ceny

2.miesto – 220,- € + poháre + vecné ceny

3.miesto – 160,- € + poháre + vecné ceny

Najťažší kapor : vecná cena

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Počet súťažných tímov je max.12. Ak prihlásený tým neuhradí poplatok do stanoveného termínu jeho miesto automaticky prepadá v prospech náhradníka.

Šetrné zaobchádzanie s rybami pri vylovovaní prechovávaní, vážení a aj pri púšťaní spať do vody. Dodržiavať pravidlá a pretekať fair play. Každý súťažiaci (registráciou) potvrdzuje, že plne súhlasí so „Všeobecnými podmienkami a pravidlami súťaže“ a bude ich dodržiavať.

Odporúčame používanie backleadov, uľahčí vám zdolávanie a silon bude menej rušivý pre ryby.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.

Rybársky poriadok 2022

Rybársky poriadok

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej

Miestny rybársky poriadok

platný od 1.1.2022

 

 

Všeobecná časť:

Loviaci na rybárskych revíroch SRZ musí dodržiavať:

Zákon o rybárstve č.216/2018 Z.z.

Vyhlášku 381 Min.živ.prostredia

 

Lipňový revír:

 

Poprad č.5 (H)               4-1980-6-1        lovný

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce po ústie potoka 

Čierna voda v Spišskej Belej časť Strážky.

-možno loviť v čase od 1.júna do 31.decembra

-denná doba lovu rýb v mesiaci :

                                                   - jún, júl a august od 4.00 h do 22.00 h,

                                                   - september a október od 5.00 h do 21.00 h, 

                                                   -  november a december od 7.00 h do 19.00 h,    

                                                                                                                                                                                                                      

-maximálny počet vychádzok 5x za týždeň

-maximálny počet privlastnených lososovitých rýb za deň:  

                                                                                                -pstruh potočný (PP) 2ks

                                                                                                -lipeň tymianový (Li) 2ks

-kombinácia privlastnených druhov rýb dovolená ( pozri grafické znázornenie privlastňovania si rýb)   

                                                      

-minimálna lovná miera: 

             -pstruh potočný 27cm (čas individuálnej ochrany od 1.septembra do 15.apríla)

             -lipeň tymianový 33cm (čas individuálnej ochrany od 1.januára do 31.mája)

             -jalec hlavatý 25cm (čas individuálnej ochrany od 15. marca do 31. mája)

            -hlavátka podunajská 80cm (čas individuálnej ochrany od 1. januára do 31. Októbra

 

Pstruhový revír

 

VN Beliansky č.3             4-3210-4-1        lovný

V starom koryte Belianskeho potoka cca 150m nad VN Spišská Belá. Používa sa na lov pstruha dúhového.

Biela č.1                         4-0090-4-1        lovný

Potok Biela od ústia pri obci Bušovce po hranicu TANAPU pri MVE v

Tatranskej Kotline.    

     

Beliansky potok             4-0070-4-1        lovný

 

Beliansky potok od ústia po hranicu TANAPU. 

 -možno loviť v čase od 16. apríla do 30. Septembra

 

-denná doba lovu rýb v mesiaci:

                                                   - apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,

                                                   - máj a august od 5.00 h do 21.00 h,

                                                   - jún a júl od 4.00 h do 22.00 h

 

-maximálny počet vychádzok 3x za týždeň

-maximálny počet privlastnených lososovitých rýb za deň:

 

                                                      -pstruh dúhový 4ks

                                                      -pstruh potočný 2ks

                                                      -lipeň tymianový 2ks

 

- kombinácia privlastnených druhov rýb dovolená ( pozri grafické znázornenie privlastňovania si rýb)                                                       

- minimálna lovná miera: -pstruh dúhový 27cm (bez individuálnej ochrany )

- pstruh potočný 27cm (čas individuálnej ochrany od 1.septembra do 15.apríla)

- lipeň tymianový 33cm (čas individuálnej ochrany od 1.januára do 31.mája)

 

Kaprový revír:

 

VN Spišská Belá             4-3800-1-1        lovný

 

Vodná plocha bočnej vodnej nádrže  (5 ha) pri meste Spišská Belá.

-lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany 

-maximálny počet vychádzok je 7x do týždňa

-lov kapra rybničného povolený od 1.januára do 31.decembra

 

 -denná doba lovu rýb v mesiacoch:

 

                                                       - január až apríl,november a december od 6.00h do 21.00h,

                                                        -máj od 4.00h do 24.00h,

                                                        - jún až október od 00.00h. do 24.00h.

 

-lov na prívlač a živú rybku je povolený od 1.júna (vrátane) do 14. marca

 

-min. a max. lovná miera:

                                          -kapor 40-60cm

                                          -zubáč 50-80cm

                                          -amur 60cm

                                          -šťuka 60cm

 

- v jednom kalendárnom roku si loviaci môže na kaprových vodách privlastniť spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký, lieň sliznatý 

- loviaci musí mať pri love na plávanú a položenú rybársku podložku

- loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať zavážaciu loďku je zakázané 

VN Beliansky č.1             4-3190-5-2        chovný

V starom koryte Belianskeho potoka cca 300m nad VN Beliansky č.3 lovný. Používa sa na odchov plôdika

VN Beliansky č.2             4-3200-4-2        chovný

V starom koryte Belianskeho potoka cca 200m nad VN Beliansky č.3 lovný. Používa sa na odchov plôdika.

Potok Hučava                 4-0740-4-2        chovný

Prítok Hučava od druhého cestného mosta pod Šarpancom po hranice TANAPU je po celý rok hájený.

 

Predaj hosťovacích povolení:

Hospodár :  Frindt Rudolf,  Družstevná 68,  Spišská Belá.

Tel.: 0915 901986

BRIGÁDNICKÁ ČINNOSŤ MO SRZ SPIŠSKÁ BELÁ 2022

 

Oznamujeme všetkým členom MO SRZ Spišská Belá, že dňa 09. 04. 2022 (sobota) sa uskutoční rybárska brigáda. Zraz účastníkov brigády bude o 8:30 hod. na Belianskom rybníku. Prosíme členov aby si zo sebou priniesli čižmy, sekeru, lopatu, hrable.

 

V kalendárnom roku 2022 majú členovia povinnosť:

Odpracovať brigády od dovŕšenia 18 roku života. 

Oslobodení od brigád sú -  mládež do 18 roku života                               

                                        - ženy

                                        - dôchodcovia v plnom invalidnom dôchodku

                                        - dôchodcovia na starobnom dôchodku.

 

Je potrebné odpracovať 10 hodín.

Pri neodpracovaní brigád je člen povinný zaplatiť 5 Eur za každú neodpracovanú hodinu.

Prosíme všetkých členov MO SRZ, aby sa aktívne zúčastňovali brigád. 

                                                                                  Výbor MO SRZ Spišská Belá

História

Rybársky spolok v Spišskej Belej bol založený v roku 1889 (S. Weber: Geschichte der Stadt Béla, str. 277-278). Bol toho času najmladším spolkom v meste a mal 10 členov. Prvým predsedom bol Georg (Juraj) Koromzay (podnikatel) a pokladníkom MUDr. Michal Greisiger (mestský lekár). Hneď v nasledujúcom roku spolok vypustil 5.000 lososov a 5.000 pstruhov (pravdepodobne plôdikov) do obecného potoka pod Šarpancom. Okrem uvedenej správy od S. Webera z prvých rokov spolku nezachovali sa nám žiadne zápisy. V rôznych iných prameňoch sa uvádza, že v našich riekach bol dostatok rýb, najmä pstruhov, lososov, úhorov a belíc bol dostatok. Lovili sa však aj iné druhy rýb ako miene a lipne.

    Spolok vznikol na základe už spomenutého rakúsko-uhor­ského zákona z roku 1888, ktorý bol prvou právnou normou v organizovaní rybárstva po zániku cechov. Podľa tohto zákona právo rybolovu patrilo vlastníkovi koryta toku, ktorý ho pre­najímal spolku za poplatok. Členstvo v spolku bolo vyhradené poväčšine privilegovaným jednotlivcom.

    Prvé stanovy, ktoré sa zachovali sú z 22. januára 1912, schválené v Budapešti 17. júna 1912 a vytlačené v Kežmarku roku 1915. Predsedom spolku bol vtedy MUDr. Michal Greisiger a tajomníkom Vidor Jurán (učiteľ obecnej školy). Spolok mohol mať najviac 30 členov. Cieľ, formy činnosti a organizáciu spolku, ako i práva a povinnosti členov určovali spolkové stanovy. Rybársky spolok si však okrem stanov vypracoval domáci "lapací" poriadok. Určovali sa v ňom spôsoby lovu, povolené množstvo a veľkosť ulovených rýb ... Nedodržiavanie domáceho poriadku malo za následok peňažnú pokutu, ba i stratu členstva v spolku.

    Po vzniku Československej republiky, na mimoriadnom val­nom zhromaždení dňa 13. apríla 1921 schválili spišskobelian­sky rybári nové stanovy (v podstate preložené stanovy z roku 1912 a prispôsobené novým štátoprávnym pomerom). V sta­novách, ktoré preložili do slovenčiny a predložili na schválenie ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska, uvádzali, že členom spolku môže byť každý, kto dosiahol 24. rok veku, samostatný spišskobeliansky, alebo kotlinský obyvateľ, alebo kúpeľný hosť. O prijatí nového člena rozhodoval výbor tajným hlasovaním. Počet členov spolku nesmel presiahnuť 30. Na tomto valnom zhromaždení bol za predsedu zvolený Ondrej Svitana (učiteľ) a za zapisovateľa - tajomníka Vidor Jurán (učiteľ). Spolkovou rečou bola nemčina. Až do r. 1925 sa používal názov na pečiatke "Sp. Belaer Fischereiverein" Od roku 1926 "Rybársky spolok Spišská Belá", čo súviselo so založením "Zväzu rybárskych spolkov a družstiev na Slovensku" 21. novembra 1926 v Bratislave. Podľa stanov z roku 1921 sa členská zaviazanosť (členstvo) uzatvárala na 6 rokov, podobne ako nájomné zmluvy na revír. V stanovách sa tiež uvádzalo, že ak člen svoje vystúpenie koncom 6-ho roka do konca novembra u predsedu nenahlási, jeho členská zaviazanosť zostane na ďalších 6 rokov v platnosti: len následkom odsťahovania sa zo Spišskej Belej, alebo rozhodnutím výboru, mohla byť zrušená.

    Beliansky rybársky spolok na konci druhej svetovej vojny v roku 1945 zanikol, ale už v máji 1946 na valnom zhromaždení sa založil nový rybársky spolok. Predsedom sa stal J. Somora (notár, vedúci mestského úradu) a zapisovateľom J. Ozábal (riaditeľ školy).

V roku 1947 bol predsedom spolku Š. Vaverčák (farár). Spolok mal 30 členov.

V roku 1948 bol predsedom spolku J. Olekšák.

V roku 1950 a 1951 bol predsedom Ján Duračinský a tajom­níkom Michal Ovšonka. Spolok mal 60 členov.

V roku 1953 - 1960 bol predsedom Gustáv Plučínsky, tajomníkom Michal Ovšonka, účtovníkom Ján Schlesinger, ďalšími členmi výboru boli Ján Novotný starší, Ján Novotný mladší, Juraj Gurtler, Oto Kňazovický a Ján Duračinský. V revíznej komisii boli Ján Krempaský a Pavel Gorný. Zatiaľ čo v roku 1956 bol ešte stanovený maximálny počet členov na 65, už v roku 1957 mal spolok 78 členov.

Od roku 1957 mal spolok názov Ľudový rybársky spolok v Spišskej Belej, ktorý už vo svojej činnosti využíval poštátnenie výkonu rybárskeho práva podľa zákona č. 62/1952 Zb.

Pre nedostatok zachovaného písomného materiálu nemožno zrekonštruovať všetky výbory spolku, resp. hlavných funkcionárov.

    V roku 1960 dochádza v rámci reorganizácie k zlučovaniu okresov vo väčšie celky. Takto sa zlučujú vtedajšie okresy Poprad, Vysoké Tatry, Kežmarok, Spišská Stará Ves a časť Starej Ľubovne do jedného okresu - Poprad. Táto reorganizácia má vplyv aj na doterajšie rybárske spolky. Je tu snaha zlučovať ich a najmä zo strany Rvbárskeho spolku v Kežmarku dochádza k úsiliu pričleniť Rybársky spolok Spišská Belá ku Kežmarku. Spišskobelianskí rybári boli proti zlúčeniu s Kežmarkom a uzniesli sa, že budú rokovať so Starou Ľubovňou o zlúčení, čo bolo pre spolok Spišská Belá výhodnejšie. Belianskí rybári mali v nej hodne priateľov a mala veľký a dobre zarybnený revír. Za tým účelom sa konala 7.2.1960 po predchádzajúcom dohovore mimoriadna schôdza výborov obidvoch miestnych organizácii. Obidva výbory sa dohodli na zlúčení a 20.3.1960 túto dohodu schválila výročná členská schôdza. Od tohto dňa zaniká samostatná rybárska organizácia v Spišskej Belej a je zlúčená s rybárskou organizáciou Stará Ľubov­ňa. Táto spoločná, zlúčená organizácia so sídlom v Starej Ľubovni trvala 12 rokov. Za celú túto dobu boli hlavné funkcie výboru ako predseda, tajomník, účtovník a hlavný hospodár pre lepšiu operatívnosť obsadzované členmi z pôvodnej organizácie v Starej Ľubovni. Zo Spišskej Belej bol podpredseda. V roku 1963 to bol Anton Pavličko, terajší pokladník MO. Mená ďalších podpredsedov - Beľanov z obdobia zlúčenia sa v archívnych záznamoch MO nezachovali. Zástupcom hlavného hospodára, ako hospodár pre revír Spišská Belá bol počas celej doby zlúčenia Ján Novotný.

 

   Po novej reorganizácii okresov a vzniku okresu Stará Ľu­bovňa, ocitla sa spoločná rybárska organizácia v dvoch okresoch, čo sťažovalo jej administratívnu činnosť a tak sa u väčšej časti členov prejavila snaha znovu vytvoriť v Spišskej Belej samostatnú organizáciu.

    Dňa 17.12.1972 sa rybári zo Spišskej Belej a okolia na mi­moriadnej členskej schôdzi uzniesli opäť vytvoriť samostatnú rybársku organizáciu. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Spišská Belá bola ÚV-SRZ v Žiline schválená s pô­sobnosťou od 1.1.1973. Na tejto schôdzi bol zvolený 11 členný výbor v nasledujúcom zložení: predseda MVDr. Vladimír Ďuriš, podpredseda Gustáv Plučinský, tajomník Michal Ovšonka, hospodár Ján Novotný mladší, účtovník Ján Jendrichovský a pokladník Vojtech Stupeň. Ostatní členovia výboru: A. Andrejko, Fr. Dúbravský, R. Kyselák, M. Porubovič a J. Šilon. Revízna komisia: J. Šula, MVDr.J.Šroba a J. Šťastný.

Od roku 1973 po rok 1989 bol výbor organizácie volený vždy na 3 ročné funkčné obdobie.

Za uvedený čas výbor organizácie z väčšej časti zostával v pôvodnom zloženi. Výbor na nové funkčné obdobie sa doplňoval za odstupívších členov novými členmi.

Tak boli do výboru zvolení:

V roku 1976: C. Kováčik, Fr. Siska a J. Šťastný (miesto A.

Andrejka, J. Jendrichovského a R. Kyseláka).

V roku 1979: E. Rusiňáková, MUDr. M. Slavkovský a J. Sviechovič (miesto C. Kováčika, J. Novotného a M. Poruboviča). Vtedy bol zvýšený počet členov výboru o dvoch - J. Božek a O. Susa.

V roku 1982: R. Frindt a K. Kató (miesto J. Božeka a O. Su­su).

V roku 1985: zostal výbor v personálnom zložení ako v roku 1982, len odstúpením R. Frindta a K. Kata sa znovu počet čle­nov znížil na 11.

V roku 1988: bol zvolený do výboru MUDr. Pavol Andiľ(miesto Ing. Kušnierika, ktorý bol vo výbore len 1 rok.).

    Vo funkčnom období jubilejného roku sa výbor MO skladá z týchto členov: predseda MVDr. Vladtmír Ďuriš, podpredseda Valent Knutelský, tajomník MUDr. Miloslav Slavkovský, hospodár Vojtech Stupeň, účtovník Eva Rusiňáková, pokladník Anton Pavličko, členovia výboru MUDr. Pavol Andiľ, František Dúbravský, František Siska, Ján Šťastný a Ján Šuľa. Revízna komisia: predseda Rudolf Nikerle, členovia: Peter Miko a Dušan Rojko.

    Záznamy o členskej základni sa nezachovali, resp. sú sporadické a neúplné, preto nie je možné sledovať počet členov v jednotlivých rokoch od založenia spolku. Na stav členskej základne do roku 1951 poukazujú len spolkové stanovy a obežníky, v ktorých je uvedený najvyšší povolený počet členov. Neskôr sa už uvádza počet členov.

Pri založení, v roku 1889 mal spolok 10 členov.

Od roku 1912 podľa spolkových stanov mohol mať najviac 30 členov.

V období od 1.l.1926 až do 31.12.1943 bol povolený najvyšší počet 25 členov.

Od roku 1947 do roku 1950 bol povolený najvyšší počet, 50 členov.

V roku 1951 (podľa zachovalého obežníka) mal spolok 60 členov.

    V roku 1954 ( podľa zápisnice z VČS) mal spolok 67 členov. V roku 1957 (podľa zápisnice z VČS) mal spolok 78 členov. V rokoch 1960-1972 bola MO zlúčená s organizáciou v Starej Ľubovni. Od roku 1973 t.j. od obnovenia činnosti samostatnej organizácie, sú už záznamy o členskej základni úplné.

V roku 1973 bolo 103 členov a 5 pionierov.

V roku 1974 bolo 112 členov a 17 pionierov.

V roku 1975 bolo 109 členov a 25 pionierov.

V roku 1976 bolo 129 členov a 30 pionierov.

V roku 1977 bolo 138 členov a 34 pionierov.

V roku 1978 bolo 147 členov a 31 pionierov.

V roku 1979 bolo 160 členov a 30 pionierov. V roku 1980 bolo 169 členov a 30 pionierov. V roku 1981 bolo 163 členov a 32 pionierov.

V roku 1982 bolo 141 členov a 31 pionierov.

V roku 1983 bolo 134 členov a 31 pionierov.

V roku 1984 bolo 130 členov a 31 pionierov.

V roku 1985 bolo 128 členov a 23 pionierov.

V roku 1986 bolo 141 členov a 19 pionierov.

V roku 1987 bolo 137 členov a 32 pionierov.

V roku 1988 bolo 134 členov a 38 pionierov.

Najviac členov bolo prvý rok po otvorení lovného rybníka,

t.j. v roku 1980, kedy bolo 169 členov. Odvtedy je postupne, aj keď nepravidelne, mierny pokles.

 

Úvod

Beliansky kapor sa z dôvodu koronakrízy neuskutoční.

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !