Kaprársky maratón „Beliansky kapor“ Spišská Belá

 Pravidlá súťaže :

 • Každý súťažiaci (registráciou) potvrdzuje, že plne súhlasí so „Všeobecnými podmienkami a pravidlami súťaže“ a bude ich dodržiavať.
 • Po zaregistrovaní sa štartovné (vklad) nevracia.
 • Súťažia iba platne zaregistrované dvojčlenné družstvá.
 • Súťaž začína v piatok o 12.00 a končí v nedeľu o 12.00 hod. Vyhodnotenie pretekov bude v nedeľu o 14.00 hod.
 • Losovanie lovných sektorov prebehne v piatok o 8.00. Prvý krát sa ťahá poradie v akom sa bude žrebovať, potom sa už losujú definitívne sektory. Zmena stanoviska nie je možná, budú vyhradené páskami, ktorými sa nesmie svojvoľne manipulovať.
 • Pred začatím súťaže je zakázané loviť, vyjsť s člnom na vodu, zakrmovať, či zisťovať hĺbku z brehu a podobne.
 • V lovných sektoroch nie je povolené mať zaparkovaný karaván či auto (nestabilný povrch, prevýšenie), povolené sú stany, bivaky či iné ľahké prístrešky. Výnimku tvoria autá, prípadne karavány organizátorov a rozhodcov.
 • Loví sa nonstop maximálne na 4 prúty / družstvo. Povolené sú háčiky s protihrotom, aj bez protihrotu. Loví sa spôsobom na ťažko. Zakázaná je technika lovu na plávanú!
 • Vnadenie je povolené neobmedzene. Vchádzať na vodu s člnom je zakázané. Vyvážanie nástrah je zakázané.
 • Počítajú sa iba kapre odvážené a podpísané oficiálnym rozhodcom. Kapre od 45 cm sa budú vážiť počas obchôdzok rozhodcov, ktorí v pravidelných intervaloch prejdú všetky stanoviská. Kapre nad 5 kg sa nahlásia telefonicky príslušnému rozhodcovi. Ten kapra v najkratšom možnom čase zváži a každá takáto ryba bude zdokumentovaná.
 • Loví sa spôsobom chyť a pusť.
 • Hodnotia sa prvé tri miesta podľa najvyššieho súčtu bodov za ulovených kaprov počas súťaže. Bodované sú len kapre od 45 cm a to spôsobom 1 kg = 1 bod (napr.: 8,47 kg = 8,47 bodu), kapor nad 5 kg = +2 body bonus. Najťažší kapor súťaže sa hodnotí špeciálnou cenou.
 • Vyhráva družstvo s najväčším súčtom bodov počas priebehu súťaže.
 • Každé družstvo musí mať polstrovanú podložku pod ryby a je povinný ju používať. Taktiež aj sieťku na prechovávanie rýb s malými okami (carp sack) a samozrejme aj presnú váhu na predbežné určenie hmotnosti. Súťažiaci sú povinný používať tyčové bójky.
 • Organizátor si vyhradzuje právo, v prípade nutnosti (zlé počasie, atď.) prerušiť, alebo ukončiť pretek.
 • Ak sa uskutoční zdolávanie rýb v inom sektore, prejazd cez zakŕmené miesto, či poškodenie lovného miesta, tak poškodený má nárok konkrétneho kapra stornovať, ak sa strany nedohodnú inak.
 • Súťažiaci musia mať aspoň jeden mobilný telefón, ktorí slúži na hlásenie úlovkov.
 • Zúčastnení súťažia na vlastné riziko a pri registrácii to potvrdia vlastnoručnými podpismi!
 • Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie a videonahrávky z priebehu súťaže a zverejniť ich na webe, či tlačovinách a iných materiáloch slúžiacich k prezentovaniu súťaže.
 • Organizátor neručí za zdravie a majetok účastníkov pretekov !!!
 • Súťažiaci sú zodpovedný za škody, ktoré spôsobia a musia ich v plnej miere uhradiť!
 • V prípade porušenia pravidiel, bude družstvo diskvalifikované bez kompenzácie náhrady!
 • Ak družstvo bude nadmerne konzumovať alkohol a týmto obťažovať iné družstvá, usporiadateľ si vyhradzuje právo ho diskvalifikovať!
 • Všetky nezrovnalosti, alebo protesty sa riešia oznámením rozhodcom, alebo organizátorom. K podaniu oficiálneho protestu je nutné zložiť zálohu 50,-€.
 • Po skončení súťaže sú pretekári povinný vypratať sektor a dať ho do pôvodného stavu. 
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu !!!

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej