MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

🚨🐟BELIANSKY KAPOR 2024🐟🚨

 
Dátum : 15.8.-18.8.2024
Preteky sú organizované MO SRZ Spišská Belá
Hlavný organizátor pretekov: Patrik Kaňuk, tel.: 0944 163 868
Počet súťažných tímov je 10. Minuloročný víťaz ma automaticky zabezpečené miesto na nasledujúci ročník, nie však zaplatené štartovné.
Prihlasovanie tímov bude tento rok prebiehať nasledujúcim spôsobom:
Prihlasovať sa môžete do 20.6.2024 a to zaslaním SMS na tel. číslo organizátora pretekov s názvom tímu, menami súťažiacich, a taktiež ich členstvo v základnej organizácií. Voľných miest na preteky je 9. Po skočení registrácie tímov sa bude 22.6.2024 o 15:00 na Belianskom rybníku konať losovanie tímov za prítomnosti členov Kontrolnej komisie, a taktiež dobrovoľnej účasti registrovaných súťažiacich. Losovať sa bude z dvoch osudí. V jednom osudí budú domáce tímy, z ktorého sa vylosuje 5 tímov, a z druhého osudia – hostia, sa vylosujú 4 tímy. Domáci tím rozumej tím, ktorý je zložený z dvoch plnohodnotných členov, ktorý sú OBAJA členovia MO SRZ Spišská Belá(tretí člen tímu, ktorý nieje plnohodnotný člen, nemusí byť člen MO SRZ Spišská Belá). Ostatné tímy v inom zložení budú v osudí – Hostia. Jeden pretekár môže byť registrovaný len v 1 tíme. Vylosované tímy budú následne kontaktované a vyzvané na zaplatenie štartovného.
Súťažné družstvá sa skladajú z dvoch súťažiacich alebo dvaja súťažiaci a pomocník(nieje plnohodnotným členom, nemôže obsluhovať udice, podoberať, kŕmiť a pod.) Všetci pretekári musia byť starší ako 15 rokov.
Prihlásením sa považuje uhradenie poplatku 160 € na tím osobne organizátorovi alebo na účet :
SK86 0900 0000 0050 3192 8648
do poznámky pre príjemcu uviesť názov tímu a mená súťažiacich.
Štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 15.07.2024
V prípade neúčasti na preteku je možné odhlásiť sa s možnosťou vrátenia peňazí do 31.7.2024 u usporiadateľa.
Pretek začína registráciou súťažných tímov v štvrtok 15.8.2024 od 08:00 do 9:00. Losovanie začína od 9:00.
Losovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole sa losuje poradie a v druhom kole lovné miesto. Poradie pre prvé kolo losovania bude zostavené podľa dátumu uhradenia štartovného. Ak sa súťažný tím nedostaví včas na zahájenie tak mu bude pridelené v prvom losovaní posledné číslo pre losovanie lovného miesta a následne v druhom losovaní mu bude pridelené posledné miesto ktoré ostane voľné.
Po losovaní bude prebiehať otvorenie preteku a presun na lovné miesta + každý tím zároveň obdrží mapu rybníka s presným vyznačením svojho sektoru. Sektory budú vymedzené tyčovými bójami. Čas kŕmenia nie je obmedzený. Začiatok lovu je 15.8. o 12:00 a ukončenie lovu je v nedeľu 18.8. o 12:00 hod. Vyhodnotenie preteku bude prebiehať medzi 13:00 až 13:30 hod.
Loví sa spôsobom dvaja pretekári na štyri udice spôsobom na ťažko s jedným nádväzcom s jednoháčikom. Pretekár musí byť fyzicky prítomný na lovnom mieste. Ak pretekár musí opustiť lovné miesto, jeho udice( 2 ) musia byť vytiahnuté po dobu jeho absencie(v rámci rybníka je pohyb povolený a udice sa nevyťahujú).
Zakázaný je spôsob lovu na plávanú alebo feeder. Loví sa na boilies, pelety a kukuricu. Umelé napodobeniny hmyzu a ikier sú zakázané.
Je zakázané používať čln alebo iné plavidlo na zavážanie, zakrmovanie alebo lov. Súťažný tím loví výhradne vo vopred vyhradenom sektore. Je prísne zakázané meniť svojvoľne lovné miesto alebo využívať susedný sektor na zakrmovanie alebo lovenie. Zakrmovanie je možné iba z brehu a to kŕmitkom, spombou alebo kobrou, lopatkou. Množstvo kŕmenia je neobmedzené. Kŕmenie je povolené kŕmnymi peletami, boilies, partiklom, krmivom či živou nástrahou .
Je zakázané nahadzovanie z vody.
Cudzia pomoc je zakázaná s možnosťou diskvalifikácie . Ak sa uskutoční zdolávanie rýb v inom sektore, prejazd cez zakŕmené miesto, či poškodenie lovného miesta na žiadosť poškodeného družstva po preskúmaní rozhodcom nemusí byť ulovená ryba započítaná. (Prosíme o korektnosť )
Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie a videonahrávky z priebehu súťaže a zverejniť ich na webe, či tlačovinách a iných materiáloch slúžiacich k prezentovaniu súťaže.
V prípade porušenia pravidiel, bude družstvo diskvalifikované bez kompenzácie náhrady!
Ak družstvo bude nadmerne konzumovať alkohol a týmto obťažovať iné družstvá, usporiadateľ si
vyhradzuje právo ho diskvalifikovať!
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo, svojím podpisom to potvrdí na prezenčnej listine.
Organizátor neručí za výbavu, výstroj a majetok súťažiacich. Súťažiaci sú povinný rozhodcom umožniť prehliadku nástrah a koncových nadväzcov.
Tím môže byť vylúčený ak vyniesol rybu zo svojho sektoru alebo ju odovzdal inému súťažnému tímu alebo mu ryby boli prinesené. Loví sa spôsobom chyť a pusť. Začiatok aj koniec lovu budú ohlásené zvukovým signálom.
Organizátor si vyhradzuje právo na prerušenie alebo predčasné ukončenie pretekov.
V takomto prípade sa počíta aktuálne poradie. Po skončení si každý pretekár poupratuje svoje lovné miesto a odnesie odpad na vopred určené miesto . Poprosíme vziať so sebou aj číslo a pásku ktorou bude sektor označený.
Počas pretekov bude súťažiacim k dispozícií občerstvenie pri rybárskom dome v podobe gulášu, párok, piva, kofoly a pod.
POVINNÁ VÝBAVA SÚŤAŽNÉHO TÍMU
Sak na prechovávanie rýb (minimálne 3 ks), podberák, uvolňovač háčikov, meter, dezinfekčné prostriedky na ošetrenie rýb, podložka s vyvýšenými okrajmi na vylovené ryby.
BODOVANIE
Boduje sa kapor od 45 cm a Amur od 60 cm spôsobom 1 kg sa rovná 1 bod/ príklad 3,58 kg sa rovná 3,58 bodu. Pri konečnom vyhodnotení sa bude počítať súčet hmotností všetkých ulovených rýb v čase pretekov, víťazom sa stáva tím s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov bude druhé kritérium najťažšia ulovená ryba.
CENY
1.miesto – 400,- € + poháre + poukážka na nákup ryb. potrieb
2.miesto – 300,- € + poháre + poukážka na nákup ryb. potrieb
3.miesto – 200,- € + poháre + poukážka na nákup ryb. potrieb
Najťažší kapor : 50,- € + pohár + vecná cena
Prvá bodovaná ryba : darčekový kôš
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ak prihlásený tým neuhradí poplatok do stanoveného termínu jeho miesto automaticky prepadá v prospech náhradníka. Protest je možný podať u usporiadateľa za poplatok 100€.
Šetrné zaobchádzanie s rybami pri vylovovaní prechovávaní, vážení a aj pri púšťaní spať do vody. Dodržiavať pravidlá a pretekať fair play.
Každý súťažiaci (registráciou) potvrdzuje, že plne súhlasí so „Všeobecnými podmienkami a pravidlami súťaže" a bude ich dodržiavať.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.

Zarybnenie kapra rybničného

 • Dňa 14.04.2024 prebehlo zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá
 • Zarybňovalo sa násadou kapra rybničného
 • Množstvo násad : K3 – 800 kg

                                  K2 – 200 kg

Platí zákaz privlastnenia vysadených druhv  rýb 14.04.24-30.04.24.

 

 • Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť

Brigády 2024

Brigádnická činnosť MO SRZ Spišská Belá

 

Oznamujeme všetkým členom MO SRZ Spišská Belá, že brigádnická činnosť sa uskutočni v týchto termínoch: 6.04, 13.04, 20.04, 27.04.2024. Zraz účastníkov brigády bude o 8:00 hod. na Belianskom rybníku. Brigády sa uskutočnia pravidelne každú sobotu. Prosíme členov, aby si so sebou priniesli pracovné pomôcky:   čižmy, sekeru, lopatu, hrable a pod...

O prípadných zmenách Vás budeme vopred  informovať.

 

V kalendárnom roku 2024 majú členovia povinnosť:

 

 • Odpracovať brigády od dovŕšenia 18 rokov života ( 10 hod. )
 • Odpracovať brigády od 15-stého do 18 stého roku života ( 5 hod. )
 • Povinnosť odpracovať brigády majú aj dôchodcovia v starobnom dôchodku
 • Oslobodení od brigád sú: deti do 15 roku života, ženy a dôchodcovia v plnom invalidnom dôchodku.

Pri neodpracovaní brigád je člen povinný zaplatiť 6 Eur za každú neodpracovanú hodinu v podobe príspevku na zarybnenie. Dôchodcovia v starobnom dôchodku majú povinnosť zaplatiť 1 cent za neodpracovanú brigádu v podobe príspevku na zarybnenie. 

Prosíme všetkých členov MO SRZ, aby sa aktívne zúčastňovali brigád. 

                                                                                  Výbor MO SRZ Spišská Belá

Výdaj rybárskych povolení

Chceli by sme informovať všetkých členov, že vydávanie rybárskych povolení sa bude konať v sobotu t.j. 30.03.2024 od 16:00 do 18:00 v Rybárskom dome na Belianskom rybníku.
 
Pripomíname členom, ktorí nemajú odpracované brigády za rok 2023, že vydanie povolenia je možné len po úhrade 6€ za každú neodpracovanú hodinu.
 
Nezabudnite, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.03.24 ! 
 
Prosíme aby ste si so sebou doniesli aj členské preukazy.
 
 
O ďalších dátumoch vydávania povolení budete znova dopredu informovaní.
 
 
 
Ďakujeme
Výbor MO SRZ Spišská Belá

Vydávanie rybárskych povolení

Chceli by sme informovať všetkých členov, že vydávanie rybárskych povolení sa bude konať v nedeľu t.j. 10.03.2024 od 15:00 do 16:30 v Rybárskom dome na Belianskom rybníku.
 
Pripomíname členom, ktorí nemajú odpracované brigády za rok 2023, že vydanie povolenia je možné len po úhrade 6€ za každú neodpracovanú hodinu.
 
 
Prosíme aby ste si so sebou doniesli aj členské preukazy.
 
 
O ďalších dátumoch vydávania povolení budete znova dopredu informovaní.
 
 
 
Ďakujeme
Výbor MO SRZ Spišská Belá

Členská schôdza 2024

 
Pozvánka
 
Výbor MO SRZ v Spišskej Belej Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 24.03.2023 o 10.00 hod. (v nedeľu) v kinosále Mesta Spišská Belá.
 
Program:
 
Otvorenie
Schválenie programu
Voľba predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
a,Správa o činnosti výboru za rok 2023
b, plnenie uznesení
c, Finančné hospodárenie
Správa hospodára za rok 2023 a plán zarybnenia na rok 2024
Správa kontrolnej komisie za rok 2023
Plán zarybneniana na rok 2024
Plán hlavných úloh na rok 2024
Návrh rozpočtu na rok 2024
Prestávka
Diskusia
Hlasovanie o návrhoch
Návrh uznesenia
Záver
 
V prípade zmeny Vás budeme v čas informovať...
 

🚨Vydávanie Rybárskych povolení🚨

Chceli by sme informovať všetkých členov, že vydávanie rybárskych povolení sa bude konať v sobotu t.j. 02.03.2024 od 16:00 do 18:00 v Rybárskom dome na Belianskom rybníku.
 
Pripomíname členom, ktorí nemajú odpracované brigády za rok 2023, že vydanie povolenia je možné len po úhrade 6€ za každú neodpracovanú hodinu.
 
 
Prosíme aby ste si so sebou doniesli aj členské preukazy.
 
 
O ďalších dátumoch vydávania povolení budete znova dopredu informovaní.
 
 
 
Ďakujeme
Výbor MO SRZ Spišská Belá

🚨Predaj rybárskych povolení🚨

 
Celému výboru, všetkým naším členom a taktiež Vám ostatným prajeme do roku 2024 len to najlepšie, veľa zdravia a čo najviac času pre náš krásny koníček, ďakujeme za odvedenú prácu v roku 2023 a pripomíname, že od dnes je oficiálne spustený predaj rybárskych povolení na rok 2024 na našej tradičnej stránke
Nezabúdajte však na odovzdanie rybárskych povolení za rok 2023 do 15.1.2024. Urobiť tak môžete vhodením vypísaných povolení do schránky na adrese Ľudvika Svododu 13 alebo ulica Zimná 16 / Lenkavský , Spišská Belá.
 
Ďakujeme
 
Výbor MO SRZ Spišská Belá

Odovzdanie povolení na rybolov

Výbor MO SRZ Spišská Belá pripomína členom povinnosť odovzdať povolenie na rybolov do 15 januára 2024. Povolenie na rybolov môžu členovia vložiť do poštových schránok umiestnených  na adrese Ludvíka Svobodu 308/13, Spišská Belá alebo Zimná 16/ Lenkavský.

Výbor MO SRZ Spišská Belá.

Zarybnenie

 • Dňa 21.11.2023 prebehlo zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá
 • Zarybňovalo sa násadou zubáča ( mix )
 • Množstvo násad : 50 kg       
 • Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť
 • zubač.jpg

Predaj Hlavátkových povolení

Vážení členovia MO SRZ Spišská Belá, predaj Hlavátkových povolení  je možné od dnes a to formou objednávky cez sms správu. 

 

Člen, ktorý si chce toto povolenie zakúpiť pošle sms s nasledujúcimi údajmi na tel. číslo 0950714600:

Meno a prievzisko , adresa a dátum narodenia.

následne si tieto povolenia môžete vyzdvihnúť vo štvrtok od 19:00 do 20:00, sobota o 8:00 do 9:00 a nedeľa od 8:00 do 9:00.( na ulici Zimná 16, Spišská Belá).

 

Cena povolenia na lov Hlavátky Podunajskej:

- 50 eur.(člen MO SRZ Spišská Belá)

- 100 eur. ( nečlen MO SRZ Spišská Belá)

 

Tajomník MO SRZ Spišská Belá

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !