MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Členská schôdza 2023

Pozvánka

Výbor MO SRZ v Spišskej Belej Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26.03.2023 o 10.00 hod. (v nedeľu) v kinosále Mesta Spišská Belá.

 Program:

 1. Otvorenie 
 2. Schválenie programu
 3. Voľba predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
 4. Správa o činnosti výboru za rok 2022, plnenie uznesení 
 5. Finančné hospodárenie
 6. Oboznámenie s činnosťou za uplynulí rok
 7. Správa hospodára za rok 2022 a plán zarybnenia na rok 2023
 8. Plán hlavných úloh na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Správa kontrolnej komisie za rok 2022 
 11. Prestávka
 12. Diskusia 
 13. Hlasovanie o návrhoch
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

 

Výbor MO SRZ Spišská Belá

 

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2023.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !