MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Spišská Belá

 

VEREJNÁ VÝZVA

na prenájom nebytového priestoru

„Rybársky dom“
pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej (ďalej len MO SRZ) na základe rozhodnutia Výboru MO SRZ zo dňa 21.9.2022 ponúka na prenájom nebytový priestor v objekte „Rybársky dom“ pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej.

Podmienky budúceho prenájmu:

 1. Špecifikácia nebytového priestoru – viď grafická príloha

 2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru – 5000 EUR/rok.

 3. Účel prenájmu : reštauračné služby

 4. Doba nájmu: 5 rokov

 5. Začiatok prenájmu: od 1. apríla 2023

 6. Ďalšie podmienky prenájmu – viď príloha - návrh zmluvy o prenájme nebytového

  priestoru (odporúčame dôsledne sa oboznámiť s jej obsahom).

MO SRZ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu predloženú ponuku (aj bez uvedenia dôvodu).

Ponuka o prenájom uvedeného nebytového priestoru musí obsahovať najmä:

 1. Meno/názov a adresu/sídlo záujemcu

 2. Ponúknutá výška ročného nájomného

 3. Podpis oprávnenej osoby záujemcu

 4. Písomné vyjadrenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami uvedenými v zmluve

  o prenájme nebytových priestorov (viď príloha tejto výzvy)

 5. Prílohou ponuky musí byť živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra

Obhliadka nebytového priestoru je možná po dohode termínu obhliadky. Kontaktná osoba: Patrik Kaňuk, tel. 0944 163 868

Písomné ponuky o prenájom uvedeného nebytového priestoru doručte poštou najneskôr
do 13.02.2023 na adresu Jakub Lenkavský, Zimná 16, 059 01 Spišská Belá (do tohto dátumu musí byť ponuka aj fyzicky doručená na uvedenú adresu).

 

Súčasťou tejto výzvy je Návrh zmluvy s dvomi prílohami, ktoré najdete v hornej lište v sekcii "Návrh zmluvy a prílohy k prenájme - Rybársky dom".

V Spišskej Belej, dňa 19.1.2023

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !