Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej

Miestny rybársky poriadok

platný od 1.1.2019

Všeobecná časť:

Loviaci na rybárskych revíroch SRZ musí dodržiavať:

Zákon o rybárstve č.216/2018 Z.z.

Vyhlášku 381 Min.živ.prostredia

 

ZO SRZ v Spišskej Belej obhospodaruje:

Lipňový revír:

Poprad č.5 (H)               4-1980-6-1        lovný

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce

po ústie potoka Čierna voda v Spišskej Belej časť Strážky.

VN Beliansky č.1             4-3190-5-2        chovný

V starom koryte Belianskeho potoka cca 300m nad VN Beliansky č.3 lovný. Používa sa na odchov plôdika.

 

Pstruhový revír:

VN Beliansky č.2             4-3200-4-2        chovný

V starom koryte Belianskeho potoka cca 200m nad VN Beliansky č.3 lovný. Používa sa na odchov plôdika.

VN Beliansky č.3             4-3210-4-1        lovný

V starom koryte Belianskeho potoka cca 150m nad VN Beliansky č.3 lovný. Používa sa na lov pstruha dúhového.

Biela č.1                         4-0090-4-1        lovný

Potok Biela od ústia pri obci Bušovce po hranicu TANAPu pri MVE v

Tatranskej Kotline.         

Beliansky potok              4-0070-4-1        lovný

Beliansky potok od ústia po hranicu TANAPu.         

Potok Hučava                 4-0740-4-2        chovný

Prítok Hučava od druhého cestného mosta pod Šarpancom po hranice TANAPu je po celý rok hájený.

 

Kaprový revír:

VN Spišská Belá             4-3800-1-1        lovný

Vodná plocha nádrže (5 ha) pri meste Spišská Belá.

 

Na pstruhových revíroch:

Lovná miera PP-27 cm, PD-27cm, Li-33,

Možno loviť len s povolenkou na vody pstruhové a to v čase od 16.apríla do 30. septembra.

Počet vychádzok je 3x za týždeň.

Povolený počet ulovených lososových rýb je 2 ks za deň.

 

Na lipňových revíroch:

Lovná miera PP-27 cm,PD-27 cm,Li-33 cm, JaH-25 cm, H-80 cm.    

Možno loviť len s povolenkou na lipňový revír a to v čase od 1.júna do 31. decembra.

Počet vychádzok je 5x do týždňa.

Počet ulovených lososových rýb je 2 ks za deň.

 

Na kaprových revíroch:

Lovná miera K-40cm, Šť-60cm, A-60cm, Zu-50cm, U-50cm, L-30cm.

Lov kapra je povolený od 1.júna.

Lov na prívlač a živú rybku je dovolený od 16. júna.

Počet vychádzok je 7x do týždňa.

 

Z dôvodu rozhodnutia VČS odporúčame členom SRZ, aby si v rybárskom revíri SRZ neprivlastňovali  kapra rybničného nad 60 cm.

V jednom kalendárnom roku si loviaci môže na kaprových vodách privlastniť spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký, lieň sliznatý.

V jednom roku na pstruhových vodách si môže loviaci  privlastniť spolu maximálne 40 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového.

V prípade záujmu o ďalší lov, po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb, si člen môže zakúpiť ďalšie povolenie.

Predaj hosťovacích povolení:

Hospodár :  Frindt Rudolf,  Družstevná 18,  Spišská Belá.

Tel.: 0915 901986

Pokladník: Hrušovská Mária, Novomeského 1, Spišská Belá.

Tel.: 0905 922582

Vysvetlivky :  K – kapor, Šť – šťuka, A – amur, Zu – zubáč, U – úhor, Li – lipeň, PP – pstruh potočný, PD – pstruh dúhový, JaH – jalec hlavatý, L – lieň, H - hlavátka

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej